Utbildning arbete på väg

Vägnätet har en stor betydelse för kommunikationerna i samhället. Utan framkomliga vägar skulle allt stagnera. Att ha en bra infrastruktur med ett fungerande vägnät är viktigt för att transporter ska kunna komma fram och rörligheten ska upprätthållas. Vägarbete fyller därför en vital funktion och det är viktigt att vägarna underhålls och byggs ut när det behövs. För att detta ska fungera så behövs utbildning arbete på väg för alla de som är inblandade i olika slags vägarbeten. Ett företag som jobbar med detta är Aleso i Göteborg.

Utbildning arbete på väg för högre säkerhet

Att ha rätt utbildad personal som arbetar på vägarna är nödvändigt. Eftersom arbetet oftast sker medan rörlig trafik passerar förbi, väger säkerhetsaspekten tungt. Utbildning arbete på väg handlar därför om hur man ska kunna utföra arbetet på ett så säkert sätt som möjligt. Trafikverket erbjuder flera trafikutbildningar för vägarbetare. Grundutbildningen vänder sig till alla dem som jobbar på eller vid en vägarbetsplats. Utbildningen behandlar riskerna förknippade med vägarbete och tar också upp de lagar, regler och föreskrifter som ska tillämpas vid olika typer av vägarbeten. Kursen ger deltagaren insikt i trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende. Den lär även ut hur man märker samt sätter upp vägmärken och skyddsanordningar Grundutbildningen är obligatorisk för alla vägarbetare och är 8 timmar lång. Den måste förnyas vart sjätte år.

Utbildning arbete på väg
Ser du varningslampor ute vid vägarbeten bör du ta det lugnt. För det första vill ingen att en skada ska ske och för det andra kan det stå dig synnerligen dyrt om du överträder hastighetsgränsen.

Det finns även utbildning arbete på väg som riktar sig till förare av olika typer av vägunderhållningsfordon. Efter avklarad kurs ska deltagaren kunna märka upp sitt fordon på rätt sätt. Dessa utbildningar erbjuds både av Trafikverket och av privata aktörer. Även entreprenörer och leverantörer av väghållningstjänster måste vara insatta i riskerna med arbetet och vilka regler som gäller. Det finns entreprenadutbildningar speciellt avsedda för de som har ett större ansvarsområde, som tillexempel byggherrar eller projektledare. Trafikverket delar också ut gratis foldrar i fickformat för yrkesbruk till de som arbetar med vägunderhållning.

Ansvar och arbetsområden

Trafikverket, kommunen eller entreprenadföretag är ansvariga för drift, underhållning och nybyggnad av vägar. I kategorin vägarbetare ingår folk som kan styra och köra väghållningsfordon såsom asfaltsläggare eller grävskopor. Det kan också innebära reparationsarbeten som är mer fysiskt, vilket kan vara tufft då man vistas utomhus även under vintern. Löpande underhållning såsom snöröjning, saltning och sopning är också en del av väghållningen.

Sveriges vägnät – GPS

Man brukar skilja på enskild och allmän väg. En allmän väg är en sträcka där staten eller kommunen har det huvudsakliga ansvaret för underhållet. Trafikverket är den myndighet som ansvarar för de allmänna vägarna i landet. De allmänna vägarna delas in i Europavägar, riksvägar och övriga allmänna vägar. Till enskilda vägar hör de som får stadsbidrag och måste hållas öppna för allmän trafik. Vägar till bebodda fastigheter och skogbils vägar brukar ingå i den gruppen. Oavsett på vilken väg man befinner sig är utbildning arbete på väg ett måste för att man ska kunna jobba på ett säkert och smidigt sätt. Idag är alla svenska vägar registrerade med gps-koordinater.